O m   G l ö m s t a


Lite information till dig som flyttar in, bor eller bara är nyfiken på det vackra och natursköna Glömsta.


GLÖMSTAS HISTORIA


Glömsta hör till Huddinges äldre bosättningar med gravfält från yngre järnåldern och talrika fornlämningar. Byn “Glömsta” är känd sedan 1400-talet och skrevs då glomastom, vilket anknyter till det fornnordiska namnet Glume. På 1700-talets början blev Glömsta säteri och i mitten på 1800-talet ägdes Glömsta gården av storjordbrukaren Pehr Pettersson. På 1930- och 1940-talen genomfördes en omfattande styckning och utbyggnad av området. I norr, mot Gömmaren, blev det huvudsakligen sommarstugor, medan villor kom till längre söderut.

 

På 1950-talet dämpades nybyggnadstakten, eftersom vatten- och avloppsfrågan inte var löst tillfredsställande. Sedan detta problem löstes har nu en omfattande nybyggnadtion kommit igång. Bebyggelsen består huvudsakligen av villor byggda i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Huvudvägen är Gustav Adolfs väg som leder genom området i nord-sydlig riktning. Vägen är uppkallad efter prins Gustav Adolf gift med prinsessan Sibylla. Övriga vägar i området har också namn efter den kungliga familjen Kristinavägen Margaretavägen Sibyllavägen samt dåtidens statsminister Per Albins väg efter Per Albin Hansson.

 

Göta landsväg gick genom området och en del av vägsträckningen finns kvar i Gamla Stockholmsvägen och Lillerudsvägen tidigare Herrgårdsvägen.KORT OM GLÖMSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Ryttaremästare Hjalmar Karlsson på Glömsta Säteri (numera Glömsta Herrgård) började 1927 att stycka av tomter från fastigheten. Han ägde då även Fittja gård. Glömsta Fastighetsägareförening bildades den 23 juli 1928 av ett litet antal tomtägare, närmare bestämt 11 st. Efter ett år var medlemsantalet 15 och antalet sålda fastigheter ett tjugotal. En av anledningarna till att föreningen bildades var att säteriet Glömsta hade en inteckning på ca 100 000 kronor som gjorde det omöjligt för tomtägarna att få lagfart på sina tomter. Efter otaliga sammanträden ordnades saken genom lån och tomterna kunde bli gravationsfria. Föreningen genomdrev under de första åren en mängd saker, som servitut på vägar och allmänningar, samt badet vid Gömmaren. År 1931 kunde styrelsen stolt se hur bussar trafikerade Glömsta, något de jobbat hårt för. Tidigare fick de som var utan bil gå från Huddinge eller beställa hästskjuts. Under årens lopp har sedan föreningen ökat sitt medlemsantal tills nu ca 230 st. Antalet tomter inom Glömsta var för några år sedan ca 500. År 1958 bildades Glömsta Fastighetsägareförenings Ungdomssektion med unge herr Conny Prisell som ledare. Han tog samma år upp en begäran om en lokal för sektionen, en stuga eller ett skjul. Den 31 juli 1960 kunde dåvarande ordförande för föreningen herr Bertil Wendin inviga första etappen av föreningshuset genom att tömma en läskedryck över huset och döpa det till ”Lindgården”. Lindgården byggdes med hjälp av medlemmarna och stod färdig år 1962. Då ungdomssektionen självdog när Conny Prisell flyttade till Amerika tog fastighetsägareföreningen över gården och den blev en samlingslokal för föreningen. I dag, nästan 80 år efter föreningens bildande, finns fortfarande mycket arbete kvar att göras i Glömsta. Nu när delar av Glömsta förtätas, något som varit aktuellt länge, och en ny väg skall byggas för att avlasta den hårt trafikerade Glömstavägen. Målsättningen är att ytterligare öka antalet medlemmar för att stärka sammanhållningen inom området. Särskilt som så mycket nytt folk flyttar in i Glömsta.


NATURKÄNSLIGT OMRÅDE

Glömstaområdet utgör ett naturkänsligt område med en värdefull växtlighet, bl. a. med en buller- och avgasskyddande skog mot E4:an, och med ett rikt djurliv. I och med att området planläggs måste Glömstas historiskt intressanta miljöer skyddas så som Lindgården, Glömsta bytomt, Glömsta herrgård, Gömmartorp, Fredriksdals torp och alla de gamla gravar som finns samt de gamla vägarna.


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening