S t a d g a r

Stadgar för Glömsta Fastighetsägarförening ekonomisk förening.


Antagna den 31 mars 2008 och  beslutades slutgiltigt på sommarmötet den 16 juni 2008


§ 1 Föreningsnamn

Föreningens firma är Glömsta Fastighetsägarförening ekonomisk förening.


§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom:

a)      att sammansluta alla ägare till fastigheter som till någon del är belägna inom det område vari fastigheterna har betecknats med Glömsta 1: jämte områdes- och tomtnummer belägna i Huddinge kommun, Stockholms Län.

b)      att i gemensamhet besluta om tomtområdenas angelägenheter i såväl ekonomiska som ideella intressen samt att övervaka allt vad som hör till områdena som allmänningar, parker, badplatser, båtplatser etc. enligt servitutsupplåtelser och att i övriga avseenden då fastighetsägarnas gemensamma intressen berörs, bevaka dess samt föra fastighetsägarnas talan.

c)      Medlem deltar i verksamheten genom begagnande av föreningens tjänster samt genom egen arbetsinsats.


§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län.


§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

För att kunna antas som medlem krävs att man är ägare till fastighet som till någon del är belägna inom det område vari fastigheterna ursprungligen har betecknats med Glömsta 1:, även ägarens maka, make, sambo kan bli medlem i föreningen.


§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.


§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 20 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.


§ 7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 400 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§ 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.


§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 5 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter. Den valda tiden upphör vid slutet av en ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen konstituerar sig själv.


§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.


§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari -31 december.


§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.         val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2.         godkännande av röstlängden

3.         val av en eller två justeringsmän

4.         frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.         fastställande av dagordningen

6.         styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7.         beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8.         beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.         frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10.     medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.     beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

12.     val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13.     val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14.     val av valberedning

15.     val av stugfogde           

16.     övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.


§ 16 Rösträtt

a)      För en röst i föreningens angelägenheter krävs innehav av en fastighet och en betald medlemsavgift. Sålunda har medlemmar som är delägare i en fastighet enbart en röst tillsammans och den som äger flera fastigheter har enbart en röst per betald medlemsavgift.

b)      Medlem i föreningen har rätt att vid förhinder lämna fullmakt till ombud att tala och svar för fullmaktens utställare.


§ 17 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.


§ 18 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.


§ 19 Upplösning av föreningen

a)      Beslut om föreningens upplösning är giltigt, om samtliga medlemmar så förenat sig därom. Beslut om upplösning kan även fattas vid två på varandra följande sammanträden - varav minst ett är ordinarie föreningsstämma – om beslutet godkänts av minst två tredjedelar av de röstande vid varje sammanträde.

b)      Upplöses föreningen skall – sedan föreningens skulder betalats – återstående tillgångar tillfalla den organisation som övertar föreningens uppgifter och förpliktelser eller om sådan organisation inte finns eller omedelbart uppkommer, användas till förmån för fastigheter som ursprungligen har betecknats Glömsta 1.


Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.


Copyright © All Rights Reserved, Glömsta fastighetsägarförening